Klachtenprocedure

Algemeen
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Verkeersschool Trilling.

Waarom een klachtenprocedure?

 • Niemand vindt het leuk om een klacht te krijgen, maar een goede afhandeling van klachten kan zich dubbel en dwars uitbetalen.
 • Door klachten te onderkennen en vervolgens te registreren, krijg je inzicht in wat er mis gaat en wat er aan gedaan kan worden. Het verhoogt de effectiviteit.
 • Klagende cursisten of opdrachtgevers geven je de kans iets recht te zetten. Hun ontevreden gevoel wegnemen kan zeer positief werken. Een klant die niet klaagt en vertrekt zonder iets te zeggen, geeft je geen herkansing.

Uitgangspunten klachtenprocedure

 • Klachten worden afgehandeld door de klachtencommissie.
 • De klacht wordt na registratie bij de klachtencommissie neergelegd.
 • Deze commissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht. De klachtencommissie doet een uitspraak over de ingediende klacht en geeft advies aan de directie van Verkeerschool

Trilling over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.

 • Alle relevante informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
 • Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
 • De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.
 • De klager heeft een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

Preventieve maatregelen
Teneinde klachten te voorkomen wordt de tevredenheid van cursisten beoordeeld.

 • Tijdens de opleiding ontvangen cursisten steekproefsgewijs een evaluatieformulier
 • Op de website www.verkeersschooltrilling.nl kunnen cursisten een evaluatieformulier / reactieformulier invullen

Het evaluatieformulier geeft een indruk hoe cursisten verschillende onderdelen van de cursus beoordelen en waarderen.

Als uit de evaluatieformulieren onvrede naar boven komt, geeft dit de kans om te reageren en indien nodig aanpassingen te doen. Contact hierover opnemen met de cursist is zeer belangrijk.

De medewerkers van Verkeersschool Trilling zullen op de hoogte worden gebracht van de bevindingen uit de evaluatieformulieren.

Indienen van een klacht
Een klacht kan schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend. De klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier door degene bij wie de klacht binnenkomt. Binnen een termijn van 5 werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd. De klacht wordt direct in behandeling genomen.

Registratie van de klacht
Op het klachtenformulier staan de volgende zaken vermeld:

 • De datum van de klacht
 • Naam en adresgegevens van degene die de klacht indient
 • Omschrijving van de klacht
 • Datum en wijze van afhandeling
 • Indien van toepassing, de gevolgen van de klacht op planning en organisatie
 • Reactie van de cursist na afhandeling van de klacht

Afhandeling van de klacht
De volgende stappen worden ondernomen om de klacht optimaal af te handelen:

 • Na het indienen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd hoe

de klacht wordt afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar dan wordt de klager hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. Een nieuwe termijn waarbinnen wordt gereageerd, wordt doorgegeven.

 • De omschrijving van de klacht wordt helder geformuleerd.
 • De oorzaak van de klacht wordt onderzocht. Betrokken personen worden gehoord en relevante ( elektronische) stukken worden ingezien.
 • Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en wordt de klager schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
 • De klager kan hierop binnen 5 werkdagen reageren.
 • Alle informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
 • Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht heef de klager de mogelijkheid in beroep te gaan bij de branche organisatie BOVAG en /of FAM waarbij Verkeersschool Trilling is aangesloten.
 • De uitspraak van de branche organisatie is voos ons bindend.

Klachtencommissie
Indien een klacht betrekking heeft op iemand van de klachtencommissie zal diens plaatsvervanger optreden. Een lid van de klachtencommissie kan zich vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal diens plaatsvervanger optreden.

Stopzetting procedure
Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken of als blijkt dat er bij de klager geen behoefte aan verder behandeling bestaat. Van het niet verder behandelen van de klacht wordt onder vermelding van reden, een schriftelijke mededeling gedaan aan de betrokken partijen.

Beheer klachtendossiers
De klachtendossiers worden , gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is afgehandeld, bewaard.

Start klachtenprocedure
De klachtenprocedure treedt in werking op 1 september 2010.

Klachtencommissie
De klachtencommissie wordt gevormd door:
Niek Roosien
Jolanda de Jong

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

 • The directory or file specified does not exist on the Web server.
 • The URL contains a typographical error.
 • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

 • Create the content on the Web server.
 • Review the browser URL.
 • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »