Algemene Voorwaarden Verkeersschool Trilling

1. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Verkeersschool Trilling, geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkeersschool Trilling is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/ -sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

3. Alle reguliere lessen voor de auto/ auto –aanhanger/ vrachtauto / vrachtauto – aanhanger/ bus dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend.

4.De lessen dienen altijd telefonisch bij de verkeersschool geannuleerd te worden. Annuleren per e-mail is niet toegestaan.
4b. Punt 4 is niet van toepassing in geval van:
• Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen.
• Bij spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

5. Bij annulering van een opleiding in de volgende variant; versnelde rijopleiding/rijlespakketten, 10 –daagse rijopleiding, dagopleiding, ingeroosterde opleiding voor het praktijkexamen/ her –examen, CCVB opleiding of een andere cursus bent u het volgende verschuldigd:
• 100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.
• 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
• 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
• 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.

  • Particuliere consumenten hebben na reservering een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd vervalt op het moment van aanvang training.

6. Indien het rijexamen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6b. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of opleidingsonderdeel naar het oordeel van Verkeersschool Trilling B.V. onvoldoende is, staat het Verkeersschool Trilling B.V. vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Verkeersschool Trilling B.V. en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel kosteloos te annuleren.

7. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.

8. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

9. De leerling van de auto opleiding dient uiterlijk op de dag van de CBR Tussentoets en/of het CBR praktijkexamen in het bezit te zijn van het vereiste CBR theoriecertificaat.

10. Betaling dient à contant of pin. Pakketten, spoedopleidingen en theoriecursussen dienen vooraf betaald te worden. Voor particulieren is het niet mogelijk om op rekening te rijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11. Indien na het vestrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever ingebreke blijft is Verkeersschool Trilling. gerechtigd om € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.

12. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 10 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

13. Indien Verkeersschool Trilling door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Verkeersschool Trilling verschuldigd:
• De verschuldigde rente.
• Incassokosten ad 15%.
• Eventuele proceskosten.

14. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

15. Verkeersschool Trilling behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens.

16. Indien een examen, door annulering van het CBR/ BNOR/ CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. Verkeersschool Trilling, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.

17. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien Verkeersschool Trilling ondanks gerechtelijke beperkingen toch les geeft, komen de hieruit voortvloeiende boetes voor rekening van de leerling.

18. Verkeersschool Trilling draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs(-trice) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen(WRM)

19. Verkeersschool Trilling kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/ of zijn gedragingen.

20. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het rijbewijs B tijdens de lessen voor de categorie BE, C, D, E en de theorievakken Verkeer, techniek, administratie goederenvervoer, administratie personenvervoer.

21.Klachten dienen binnen 5 dagen schriftelijk ingediend te worden bij de heer André Trilling van Verkeersschool Trilling, hierop wordt binnen 5 werkdagen op gereageerd. Bij reclamaties wordt dit via de BOVAG afgehandeld. Vraag naar de voorwaarden hiervan. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

  • The directory or file specified does not exist on the Web server.
  • The URL contains a typographical error.
  • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

  • Create the content on the Web server.
  • Review the browser URL.
  • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »